BORCLARA SON

Yeni yila borcsuz ve sorunsuz baslayin. Güzel bir hayat sizi beklior.
Borcsuz olmak sizinde hakkiniz.

Güzel ve borcsuz bir yasam icin

Bizi arayin

Das P-Konto, P-Hesabö-Bilgisi

Yeni banka hesabö haciz korumasöna iliskin genel bilgiler

1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren banka hesabö haciz korumasöna iliskin yeni düzenlemeler yürürlüge girmistir ve P-Banka. Hesabö olarak adlandörölan bir haciz koruma hesabö cökartölmöstör. Bundan böyle mevcut bir cari hesabö bu tür bir P-Hesaböna dönütürtme hakköna sahipsiniz.
Bunun icin hesabönözön tutulmakta oldugu bankaya sahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Bankadaki islem süresi maksimum 3 is gününden ibarettir. Ancak bundan dolayö bir hesabön (bir P-Hesabönön da) yeniden acölmasöna iliskin yasal bir hak olusmamaktadör. Ancak P-Hesabö olarak sadece tek bir hesap tutabilirsiniz. Birden fazla P- Hesabönön tutulmasö yasaktör ve cezai takibata yol acabilir. Kanun, P-Hesabö sadece bireysel hesap olarak da kabul etmektedir. Bundan dolayö bir müsterek hesap (örnegin; karö kocaya ait), P-Hesabö olarak tutulamaz ve bunu icin bunun iki bireysel hesaba bölünmesi ve ardöndan da iki P-Hesaba dönuütürülmesi gerekir.

Sizin icin mevcut bir P-Hesabö varsa, haciz korumasö sadece söz konusu bu hesap icin gecerlidir. Su ana kadar olan, alösagelmis ve 31.12.2011 tarihine kadar halen gecerli olan haciz korumasö ek olarak dikkate alönamaz. Bundan dolayö, tüm ödeme girislerinin ve özellikle tüm sosyal ödemelerin korumalö P- Hesaböna alacak olarak kaydedilmesini saglamalösönöz.
Bir hesabön, bir P-Hesaböna dönü?türülmesi, kapatölmasö ve olasö iptali, kredi enstitüsü taraföndan SCHUFAya bildirilir. Talep edilmesi üzerine kredi enstitüsüne, SCHUFA taraföndan hesap sahibinin hali hazörda bir P-Hesabönön bulunup bulunmadögöna (baska bir bankada) dair bilgi verilir. Bu bildiri suistimali engellemek icindir. SCHUFA taraföndan hesap sahibi hakkönda verilecek olan ödeme kabiliyetine iliskin bilgi üzerinde hicbir etkisi yoktur.
Korumanön miktarö nedir? Esas muaf meblagdan arttörölmös muaf meblaga Esas muaf meblag P-Hesabö haczedilirse, otomatik olarak su anda her bir takvim ayö icin 1.029,99 Euro olan bir esas muaf meblag devreye girer. Ancak bu meblag size sadece, meblagön hesapta alacak olarak kayötlö olmasö durumunda ödenir. Esas itibarilk donanm gibi) yla P-Hesabönön sürekli olarak alacaklö pozisyonda (yani Ò Ò ÒartöÓ Ó Ó olarak) tutulmasö faydalödör. Esas muaf meblagö, haciz tebligi yapöldöktan sonra da serbestce kullanabilirsiniz, örnegin; havale veya gayri nakdi borc kaydö ile. Gelirin türü (maas, sosyal ödeme, vergi ödemesi v.s.) ve ödemenin giris tarihi önemli degildir.

Borc bakiyesi halinde sosyal ödemelerde ödeme yükümlüluü?ünde

Hesap äeksiÒ pozisyonunda olsa bile, alacak kaydöndan itibaren 14 günlük bir süre icerisinde cocuk parasilk donanm gibi) ve sosyal ödemeler uüzerinde tam miktarö üzerinden tasarruf hakköna (hesap korumasö) sahipsiniz. Ancak banka, hesap tutma harcönözö P-Hesaböndan daima düsebilir. Dikkat: Diger alacak kayötlarö icin (özellikle maas), borc durumunda hesap korumasilk donanm gibi) söz konusu olmaz!

Belge ile: arttörölmös muaf meblag

Otomatik olarak tanönön esas muaf meblag bir belge yardömö ile arttörölabilir. Bir veya birden fazla kisiye yasal yükümlülük geregi nafaka ödüyorsanilk donanm gibi) z veya ü?üncü kisiler icin (örnegin; es, üvey evlat) sosyal Üdeme alöyorsanöz, bunlara uygun olarak asagöda yer alan muaf meblaglar gecerli olur: Bir nafaka yükümlülügünde 1.410,00 EUR
Dki nafaka yükümlülügünde 1.630,00 EUR
Üc nafaka yükümlülügünde 1.840,00 EUR
Dört nafaka yükümlülügünde 2.060,00 EUR
Bes ve daha fazla nafaka yükümlülügünde 2.270,00 EUR
Ek olarak, hacizli P-Hesaböna yatan cocuk parasö ve olasö bir kereye mahsus sosyal ödemeler (örnegin; sönöf gezisi o ?demeleri, ilk donanöm) sadece ilgili ayda olmak üzere, hacizden muaftör.
Bu belge nereden alönör?
Bölge kurulus daireleri Arttörölmös muaf meblag ile ilgili belgeyi avukatlar, sosyal yardöm kurumlarö/ aile sandögö, isveren ve iflas dairesi ruhsatöna sahip borclu danösma merkezleri tanzim edebilir. Acöklama: Bircok kredi kurulusuna belge olarak, ödeme bildirisini ibraz etmeniz ve böylelikle kac aile üyesi icin ödeme yapmanöz gerektigini belgelemeniz yeterli olacaktör. Maasönöz hacizliyse, ücret bordrosu belge olarak kabul edilir. Ekstra olarak cocuk parasönön alönöyor oldugu, hesap dökümleri ile belgelenmelidir.

Kredi enstitüsü tarafönözdan ibraz edilmis olan belgeleri kabul etmezse veya bulundugunuz yerde belge tanzim eden bir daire bulamazsanöz, o durumda asliye hukuk mahkemenizin icra mahkemesi veya Ğ Ğeger resmi alacaklö haczediyorsa- onun icra dairesi yetkilidir. Belge icin / muafiyet kararö icin ne gereklidir? Bir kereye mahsus veya sürekli arttörölmös muaf meblag?
Hakköna sahip oldug?unuzu belgelemek icin belgeler ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunlarön arasönda asagöda belgeler yer almaktadör:
Gerc?ekte yapölan nafaka ödemelerine dair belgeler (örnegin; makbuzlar, hesap dökümleri, onaylar gibi) Devam eden sosyal ödemelere iliskin ödeme bildirileri (örnegin; Dssizlik Parasö I, Dssizlik Parasö II, XII Sosyal Kanun Kitabönön uyarönca gayrimenkul sigortasö) Bir kereye mahsus sosyal ödemeler hakkönda ödeme bildirileri (örnegin; sönöf gezisi ödemeleri, ilk donanilk donanm gibi) m gibi) Cocuk parasö alöndögöna dair belge (örnegin; hesap dökümü) Belge örnegini asagöda yer alan adreste bulabilirsiniz:
Schuldnerberatung Schuldnerakuthilfe
Haciz tablosu uyarönca bireysel hesap muafiyeti
Hacizli P-Hesabönöza, otomatik olarak korunan 1.029,99 EUR tutaröndaki esas muaf meblagö veya nafaka yükümlülükleri oranönda arttörölmös muaf meblagö asan calösma geliriniz, maas yerine gecen ödemeler (örnegin; yaslölök maasö, hastalök parasö, issizlik parasö gibi) veya serbest calösma gelirleriniz aktarölöyorsa, o durumda yine icra mahkemesine veya resmi alacaklönön icra dairesine muüracaat etmeniz ve haciz tablosu uyarönca bireysel hesap muafiyeti talebinde bulunmanöz gerekir. Saglöga veya meslege baglö (örnegin; cok fazla olan yol masrafö) fazladan masraflarönöz varsa da bunu yapmalösönöz.

Takip eden aya aktarölmasö

Haciz korumasö altönda bulunan alacak takvim ayönön sonuna kadar kullanölmazsa, alacagön kalan kösmö takip eden aya aktarölör ve ek olarak korumalö aylök alacak olarak sizin tasarrufunuza ait olur. Takip eden ayda en az aktarölan kösmö harcamanöz gerekir.

Calisma alanlarimiz

-Sizi borclarinizdan kurtarmak icin, sizi bilgilendiriyoruz
-Sizin borc evraklrinizi düzenlemede yardim ederek size
-finansal durumunuzu daha iyi görmenizi sagliyoruz
-Kananuni hakkiniz olan (Verbraucher Regelinsolvenzverfahren)
-Özel ve isyeri iflasinizi düzenlemede yardimici oluyoruz
-Bu islemler icin en kisa zamani sizin icin sagliyoruz

Das Verbraucherinsolvenzverfahren, Tuüketici Dflas Davasö (VIV)

Borcclusunuz ve takip eden yöllarda borcclarönözö artök oödeyemiyorsunuz? O durumda tuvüketici iflas davasö iccinde bulundugunuz durumdan kurtulmanöz konusunda size yardömcö olabilir.
VIV (Verbraucherinsolvenzverfahren)nasöl issliyor?
Dava dört adömdan olussmaktadör:
1. Tuüm alöcölarla uzlassmayö deneme (Adöm 1)
2. Mahkeme taraföndan desteklenen borcc temizleme planö (Adöm 2, yapölmayabilir)
3. Adli iflas davasö (Adöm 3)
4. Kalan borcctan muaf tutulma assamasö (Adöm 4)
UÜccüncü ve dörduüncuü adömlar birlikte 6 yöl suürmektedir. Doörduüncuü adömön basarölö bir sekilde tamamlanmasö ile birlikte kalan borclardan muafiyet hakkönö kazanöyorsunuz. Boöylelikle soöz konusu tarihe kadar oödeyemediginiz borclarönöz kaldörölör .
Mahkeme haricinde uzlasmayö deneme (Adöm 1)
Kosul 1: Tuüm borclarönözön bir listesini cökartmanöz gerekir!
Kosul 2: Dleride paranözö yetistirmeniz gerekir Ğ yeni borclar söz konusu
olmayacak!
Simdi de tuüm alöcölarla mahkeme haricinde bir coözuüm bulunmaya calösölmalödör. Bu hususta kesinlikle bir borclu danösmanlök merkezine veya bir avukata müracaat ediniz (en iyisi bir danösmanlök yardöm yazösö ile birlikte).

Tüm alöcölarla uzlasma saglanabilirse (örnegin; ücüncü kisiler, alacaklölaröna ödemek üzere para verirse) iflas davasö gerekmez. Düzenleme önerisi reddedilirse, bu hususta borclu danösma merkeziniz/ avukatönöz size bir yazö gönderir. Dflas davasö talebinde bulunabilmeniz icin buna ihtiyacönöz bulunmaktadör. Dilekcenin (formun) doldurulmasö esnasönda danösmanlök merkezinizden veya avukatönözdan yardöm almalösönöz.
Mahkeme taraföndan desteklenen borc temizleme planö (Adöm 2)
Bu adö m atlanabilir
Dflas talebinizi yetkili iflas mahkemesine iletmenizin ardöndan, tüm alöcölarla bir kere daha uzlasma denemesinin yapölöp yapölmayacagö hususunda mahkeme tarafö ndan karar verilir.
Bu, ancak mahkeme harici uzlasma denemesinin ucu ucuna basarösözlökla sonuclanmasö halinde gerceklesir. Eger alöcölarön cogunlugu, adam basö ve borc miktaröna göre planö onaylarsa, iflas mahkemesi reddeden alöcölarö kabul etme hususunda äzorunluÒ kölar.

Adli iflas davasö (Adöm 3)
Adöm 2 mümkün görünmüyorsa (veya basarösözlökla sonuclandöysa), mahkeme iflas davanözö acar ve bunu internetten bildirir.
Bir yediemin (avukat) devreye sokar .
Yedieminin önemli iki görevi bulunmaktadör:
Alöcölarön size karsö bildirmis oldugu tüm alacaklarön bir listesini olusturur.

Haczedilebilir mal varlögönöza ve haczedilebilir gelirinize el koyar.

Kalan borctan muaf tutulma asamasö (Adöm 4)
Yediemin görevlerini tamamladöysa, iflas davasö mahkeme kararö ile kaldörölör ve kalan borctan muaf tutulma asamasö baslar. Yediemin, gelirinizin haczedilebilir kösmöna el koymaya devam eder. Size herhangi bir mirasön kalmasö halinde, bunun yarösönö yediemine vermeniz gerekir. Fakat mirasö reddetme hakköna da sahipsiniz. Münferit alöcölara olan ödemeleri sadece yediemin u ?zerinden yapabilirsiniz. Ayröca tüm ailevi veya mali degisikleri, isyeri veya ev degistirme durumlarönö derhal yediemine veya iflas mahkemesine bildirmeniz de cok önemlidir.

Yükümlülüklerinizi yerine getirdikten sonra, iflas mahkemesi kalan borcun muaf tutulmasö talimatönö verir, yani henüz kapatölmamös olan borclar kaldörölör.
Para cezalarö, ayröca kasötlö olarak islenen suclardan (örnegin; manevi tazminat) kaynaklanan borclar kaldörölmaz.
Davanön masrafö var mödör?
Kamu borclu danösmanlök merkezleri normalde ücretsiz olarak destek saglarlar. Ancak adli davanön masraf mükellefiyeti bulunmaktadör. Mahkeme masraflarönö ödeyemeyecek durumdaysanöz, ödemeyi erteleme talebinde bulununuz. Dflas mahkemesi bu durumda kalan borcun muafiyetine kadar olan tüm masraflarön ödemesini erteler. Eger yediemin haczedilebilir seyleri haczederse, bundan ilk önce ertelenmis masraflar ödenir. Kalan borcun muafiyetinden sonra baska kalan masraf olursa, uygun taksit vdemesi yapöp yapamayacagönöz kontrol edilir (maksimum 4 yöl icin).

Firma

Hilfe

Mehr Hilfe